araç bakım formu örnekleriYeşil yıldızlı çevreye duyarlı turizm işletme belgesi

Yeşil yıldızlı çevreye duyarlı turizm işletme belgesi
Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2008/3)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin sınıflandırılmasına ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi Belgesi sahibi tesislerin, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi başvurularını, başvuru için istenilen belgeleri, başvuruların değerlendirilmesini, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin standartlarını ve sınıflandırma çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Başvurusu Sırasında İstenilen
Belgelere İlişkin Usul ve Esaslar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formu, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama işletmelerinin talebi üzerine uygulanır.
(2) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi talebi aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılır:
a) Tesisin adı, adresi, tür ve sınıfı ile turizm işletmesi belge numarasının yer aldığı dilekçe,
b) İşletmenin çevre politikası ve eylem planını, bu plana uygun olarak yaptığı tüm faaliyetleri içeren rapor,
c) Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması durumunda, bu kişiye ait uzmanlık belgesi ve tesiste çalıştığına dair belge, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması durumunda, bu uzman veya firmaya ilişkin belgeler, sözleşme örneği,
ç) İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele verilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler, eğitim programı, sertifikalar, personele dağıtılan ve ilan edilen doküman,
d) Çevreye duyarlı atık su planı, bu konuda ilgili idarenin yazısı,
e) Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtlar, bakım raporları,
f) İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri topladığına ve izlediğine ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
g) İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
h) Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
ı) Bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunda ayrıntılı olarak belirtilen, kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, mühendislik, mimarlık raporu, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak,
i) Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak,
j) Gerekli görülmesi halinde istenebilecek ilave evrak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar
MADDE 5 – (1) Yapılan inceleme sonucunda başvuru talepleri uygun görülen tesisler sınıflandırma programına alınır. Uygun bulunmayan talepler gerekçeli olarak iade edilir.
MADDE 6 – (1) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca oluşturulan Sınıflandırma Komisyonu üyeleri tarafından, bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunun uygulanması sonucunda verilen puanların ortalaması alınarak, aynı formda tesisin tür ve sınıfı için belirlenmiş olan asgari puanı aşıp aşmadığı tespit edilir. Belirlenmiş asgari puanı aşan tesislere Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi düzenlenir.
(2) Simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yeşil renkli düzenlenir. Ayrıca plaket üzerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer alır.
(3) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi sahibi işletmeler iki yılda bir yeniden sınıflandırılırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) almış olan konaklama tesisleri, bu Tebliğin yayımlanma tarihinden itibaren bir yıl içinde, bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formu ile sınıfları için belirlenen asgari puanı oluşturan standartları sağlarlar. Sınıfları için belirlenen asgari puanı sağlayan tesislere Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi (Yeşil Yıldız Simgesi) ve plaketi düzenlenir.
(2) Sınıfları için belirlenen asgari puanı sağlayamayan tesislere ait Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) iptal edilir.
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formu yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı Yürütür

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatlarına göre Turizm işletme Belgesi alımı dosya proje hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Saygılarımla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

TSE Satış Sonrası HYB Hizmet Yeterlik Belgesi

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ MÜRACAATI SIRASINDA
İSTENİLEN BELGELER

1) Dilekçe, internetten alınan başvuru numarası dilekçede yeralmalıdır. (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne),

2) Bakanlıkça bastırılmış 3 adet Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,
(Her hizmet kapsamı için düzenlenecek belgeler Bakanlık’dan veya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden temin edilebilir.)

3) 3 adet Servis İstasyonlarını Gösterir Liste,

4) Servis istasyonlarının; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standardına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu ve ayrıca başvuruda bulunan imalatçı-üretici ve/veya ithalatçıya hizmet verebileceğini gösterir, T.S.E.’den alınan veya Bakanlıkça düzenlenen uygunluk belgesi aslı veya T.S.E. veya Bakanlıkça onaylı sureti veya aslının noter tasdikli örneği,

5) İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçının noter tasdikli imza sirküleri.

İSTENİLEN BELGELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alınacak mal veya mal grubunun ne olduğu dilekçede belirtilecektir.2) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgeleri “Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı” ile “Vize” bölümleri hariç olmak üzere Firma tarafından bilgisayar veya daktilo ile doldurulacaktır. Belge üzerindeki adres, Firmanın merkez adresi (ticaret sicilinde kayıtlı olan adres) olacaktır. Verilen Hizmet Kapsamı bölümüne, başvuruda bulunulan ürün grubuna ait T.S.E. tarafından düzenlenen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesindeki veya Bakanlıkça tanzim edilen uygunluk belgelerindeki “Verilen Hizmet Kapsamı” belirtilecektir.

3) Servis İstasyonlarını Gösterir Listede servisin unvanı, adresi, yetkilisi ve telefonu tam olarak doldurularak, kaşelenip imzalanacaktır. Burada belirtilen servis adresleri T.S.E. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeleri veya Bakanlıkça tanzim edilen uygunluk belgelerinde yer alan “Hizmet Yeri Adresi” ile aynı olacaktır.

4) T.S.E. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerinin veya Bakanlıkça tanzim edilen uygunluk belgelerinin geçerlilik süreleri başvuru tarihi itibariyle dolmamış olmalıdır. T.S.E. hizmet standardı veya teknik düzenlemesi dilekçede belirtilen ürün grubuna uygun olmalıdır.

5) TSE’den alınan Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerinde imalatçı –üretici ve/veya ithalatçının unvanı açıkça yazmalıdır. Servis istasyonu, imalatçı-üretici ve/veya ithalatçıya hangi Standard kapsamında hizmet veriyor ise unvan o standardın altına yazılmış olmalıdır.

Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir ülke genelinde yukarıdaki kurumların mevzuatları yönetmelikleri ile alakalı izin belgesi, ruhsat işlemleri veya belgelendirme işlemlerinize proje dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlerinizin takibi danışmanlık hizmeti vermektedir

 TSE Satış Sonrası HYB Hizmet Yeterlik Belgesi

Genel Koordinatör
Turgay Turan

araç bakım formu örnekleri

Kategoriler

2