beslenme ihtiyacı ile ilgili kurumlar nelerdirGıda üretim izni nasıl alınır

Gıda üretim izni nasıl alınır

Gıda sicil belgesi Tarım bakanlığı gıda üretim izni Gıda Kontrolörü: Gıda kontrol işlemlerini yerine getirmek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen, gıda konusunda en az lisans düzeyinde eğitim almış kişileri, İşyeri: Gıda maddelerinin hammaddeden başlayarak tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme işlemlerinin yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını,
Gıda üretim izni nasıl alınır

Gıda Sicili: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri üreten işyerlerinin ürettikleri ürünlerin ve bu ürünlerin bileşiminde bulunan maddelerin kaydedildiği ve Bakanlık nezdinde tutulan sicili,

Gıda üretim izin belgesi

Gıda Sicil numarası: Gıda maddeleri üreten işyerlerine verilen numarayı,
Gıda üretim zinciri: Perakende satış noktaları hariç olmak üzere gıda maddelerinin üretiminde, hammaddeden başlayarak hazırlama, işleme, imalat, paketleme, depolama, taşıma safhalarının tümünü,
Hammadde: Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan hasat, kesim, sağım, avlama, toplama sonucu elde edilen ürün, yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan ana maddelerden her birini,
Hijyen: Gıda maddelerinin güvenilir olarak tüketime sunulması için gıda üretim zincirinin tüm aşamalarında alınan önlemleri,
İzleme: Kritik kontrol noktalarının kontrol edilip edilmediğinin bir plan dahilinde gözlenmesi,
Katkı maddesi: Normal şartlarda tek başına gıda olarak tüketilmeyen veya gıda ham veya yardımcı maddesi olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan, seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem veya imalat sırasında kalıntı veya türevleri mamul maddede bulunabilen gıdanın üretilmesi, tasnifi, hazırlanması, işlenmesi, ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasında gıda maddesinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak ve gıdanın biyolojik değerini düzeltmek amacıyla kullanılmasına izin verilen maddeleri,
Kontrol: Gıda maddelerinin gıda kodeksine uygun olarak üretimi için kalite, teknoloji ve sağlığa uygunluğu yönünden yapılan işlemleri,
Kritik kontrol noktası: Gıda üretim safhalarında oluşabilecek tehlikelerin tespit edilerek önlenmesi, ortadan kaldırılması yada kabul edilebilir seviyelere indirilmesi amacıyla kontrol uygulanabilen bir nokta yada aşamayı,
Laboratuar: Kamu, gerçek veya tüzel kişilerin açacağı gıda maddeleri ile ilgili muayene ve analizleri yapan yeri,
Mamul madde: Belli bir teknoloji kullanılarak elde edilen tüketime hazırlanmış gıda maddesini,
Mübadele konusu yapmak: Satmak veya sair şekilde devretmek üzere depolama, satış maksadıyla teşhir etme ve her ne suretle olursa olsun devretmeyi,
Ön üretim izni: Bakanlığa bildirimde bulunulan ürünlerin değerlendirme sonucu üretimine başlanılması iznini,
Özel beslenme amaçlı gıda: Bebek mamaları ve çocuk mamaları dahil özel fizyolojik koşullar ve/veya hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan özel beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan veya formüle edilen, kendilerine ait özel bileşimine veya üretim basamaklarına bağlı olarak tüketim için üretilen gıda maddelerinden açıkça ayrılabilen, bildirimindeki beslenme amaçlarına ve bu uygunluğu işaret edici şekilde pazara sunulan gıda maddelerini,
Raf ömrü: Gıda maddelerinin üretim tarihinden itibaren, uygun şartlarda spesifik özelliklerini muhafaza edebildiği süreyi,
Reklam: Gıda maddelerinin ambalajlanması, etiketlenmesi ve satış noktalarında kullanılan malzeme de dahil olmak üzere hizmet ve ürünün satışını artırmak amacıyla ve belli bir bedel karşılığında hangi vasıtayla olursa olsun yapılan tanıtma şekillerini,
Risk: Gıda maddesinde oluşması muhtemel tehlikeler ve oluşabilecek zararların etkisinin tahmin edilmesi,
Sorumlu Yönetici: Bu Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen esaslara göre işyerinde ürün üretiminden sorumlu tutulan işveren veya tarafından görevlendirilen bir yetkiliyi,
Tağşiş: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi halini,
Taklit: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin şekil, bileşim ve nitelikler itibariyle evsafında olmayan özellikleri haiz gibi göstermeyi,
Tehlike: Gıda maddesinde fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak ortaya çıkabilen potansiyel zararı,
Tescil: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin bileşimindeki maddelerin uygun olmaları halinde onaylanmasını,
Usta: Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen usta belgesi almış kişiyi,
Ustalık belgesi: Mesleki eğitimden geçen ustalara verilen mesleki yeterlilik belgesini,
Üretim izin belgesi: Üretimine izin verildiğine dair belgeyi,
Yardımcı madde: Yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan hammadde ve katkı maddeleri dışında kalan maddelerin her birini,
Yetkili laboratuar: Gıda maddelerinin özelliğine ve yapılacak analizin türüne göre yeterli cihaz, alet, ekipman ve personele sahip Bakanlıkça yetki verilen konularda faaliyet gösteren laboratuar ve kamu laboratuarlarını, ifade eder.

Gıda üretim izni

Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği
Yetki Kanunu:Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
Yayımlandığı R.Gazete 25.08.2002-24857
Tebliğ No : 2002-56
Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Yayımlandığı R.Gazete: 11.10.2002-24903
Amaç
Madde 1- Bu Tebliğin amacı, gıda maddelerini tatlandırmak amacıyla kullanılan tatlandırıcıları ve tüketiciye direkt sunulan tatlandırıcıların, gıda maddelerindeki kullanımını, ambalajlama ve etiketleme ile ilgili özelliklerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Tebliğ, gıda maddelerini tatlandırmak amacıyla kullanılan tatlandırıcıları ve tüketiciye direkt sunulan tatlandırıcıları kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli 23172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Tebliğ’de geçen;
Şeker ilavesiz: mono ve disakkaritlerin veya diğer tatlı özelliği nedeniyle kullanılan gıda maddelerinin ilave edilmemesini,
Enerjisi azaltılmış: orjinal gıdaya veya benzeri ürüne göre enerji değerinin en az % 30 azaltılmasını,
Quantum Satis/QS: maksimum düzeyin belirlenmediğini,
ifade eder.
Tatlandırıcıların kullanımı
Madde 5- Tatlandırıcıların kullanımı ile ilgili hükümler aşağıda verilmiştir.
a. Enerjisi azaltılmış gıda üretiminde diş çürümelerine neden olmayan gıda maddeleri veya şeker ilavesiz gıdalarda, raf ömrünü uzatmak amacıyla ve diyet ürünlerin üretiminde şeker yerine tatlandırıcı kullanılır.
b. Bu Tebliğ tatlandırma özelliği olan gıda maddelerine uygulanmaz.
c.Bu Tebliğ Türk Gıda Kodeksi-Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği kapsamında yer alan gıdalara da uygulanır.
d.Gıda maddelerinin üretiminde kullanılacak veya tüketiciye direkt sunulacak tatlandırıcılar, sadece bu Tebliğ ekinde yer alan tatlandırıcılar olmalıdır.
e.Gıdaların üretiminde kullanılacak olan tatlandırıcılar sadece bu Tebiğ eklerinde belirtilen koşullar altında kullanılabilir.
f.Bu Tebliğ eklerde quantum satis/QS olarak belirlenen tatlandırıcılar iyi üretim uygulamaları – GMP ile uyumlu olarak, kullanım amacı için gerekli miktardan fazla olmamalı ve tüketici yanıltılmamalıdır.
g.Aksine bir hüküm belirtilmedikçe, sağlık sorunu olan bebek ve küçük çocuk gıdaları da dahil olmak üzere Türk Gıda Kodeksi-Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliğinde yer alan bebek ve küçük çocuk gıdalarında tatlandırıcı madde kullanılamaz.
h.Bu Tebliğ eklerde belirtilen maksimum miktarlar, kullanım talimatlarına uygun olarak tüketime hazır hale getirilen ürünlerdeki değerlerdir.
i. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde aksine bir hüküm olmadıkça, şeker ilavesiz veya enerjisi azaltılmış gıda maddelerinde, düşük kalorili diyetler için üretilen gıda maddelerinde, bu maddenin g bendinde yer alan ürünler hariç, uzun ömürlü gıda maddelerinde ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak bir gıdanın hazırlanmasında kullanılacak gıda maddelerinde, tatlandırıcı kullanımına izin verilir.
j.Bu Tebliğ eklerinde yer alan tatlandırıcılar, tatlandırma dışındaki başka fonksiyonları nedeniyle Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin katkı maddeleri ile ilgili diğer tebliğlerinde de yer alabilirler.

Gıda üretim izni nasıl alınır

Ambalajlama ve etiketleme – işaretleme
Madde 6- Tatlandırıcıların ambalaj ve/veya etiketi üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinemez biçimde bulundurulacaktır:
Üretici veya ambalajlayıcı veya satıcı firmanın adı veya ticari adı ve işyeri adresi,
Tatlandırıcıların adı ve EC kodu,
Madde karışım halinde ise, her bir tatlandırıcının adı, EC kodu ve ağırlıkça azalan sırası,
Tatlandırıcıların; seyreltilmesini, çözünmesini, standardizasyonunu, satışını veya depolanmasını kolaylaştırmak amacı ile değişik maddeler veya gıda bileşenleri katıldı ise, kullanılan maddenin adı, kullanım amacı ve her bir bileşenin ağırlıkça azalan sırası,
“Gıdada kullanım içindir” ifadesi veya gıdada kullanılacağını belirtir farklı bir ifade,
Gerekli ise özel depolama ve kullanım şartları,
Kullanım talimatı,
Parti veya seri numarası,
Net miktarı,
Gıdada kullanım miktarı sınırlı olan bileşenlerin % ‘leri,
Üretim tarihi,
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Etiketleme Bölümüne uygun olarak son tüketim tarihi.
Yukarıdakilere ilave olarak aşağıdaki hükümler de etiket üzerinde yer almalıdır:
“……………….. bazlı tüketiciye direkt sunulan tatlandırıcı” ifadesi, tüketiciye direkt sunulan tatlandırıcıların etiketinde yer almalı ve boşluk bırakılan yere ürünün bileşiminde bulunan tatlandırıcının / tatlandırıcıların adı / adları yazılmalıdır.
Tatlandırıcı ihtiva eden gıda maddelerinin etiketlerinde, tatlandırıcı içerdiği belirgin bir şekilde belirtilmelidir.
Poliol ve / veya aspartam içeren ve tüketiciye direkt sunulan tatlandırıcıların etiketinde şu uyarılar yer almalıdır:
- Polioller ; aşırı tüketimi laksatif etkiye neden olabilir.
- Aspartam; fenil-alanin ihtiva eder.
Numune alma ve analiz metodları
Madde 7- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınmasında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Numune Alma ve Analiz Metodları bölümünde belirtilen kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metodlara göre analiz edilmelidir.
Tescil ve denetim
Madde 8- Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.
Denetim
Madde 9- Bu Tebliğe ait hükümlerin uygulanması, 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca denetlenir.
Avrupa Birliğine uyum
Madde 10- Bu Tebliğ , 94/35/EC sayılı “Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar “ Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri, yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
Yürürlük
Madde 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür

Gıda üretim izni nasıl alınır

gıda sicil belgesi, gıda sicil belgesi nasıl alınır, gıda sicil sertifikası, gıda sicil sertifikası nasıl alınır, gıda sicili ve üretim izni, gıda sicili yönetmeliği, gıda sicil, gıda sicili, gıda imalat izni, gıda üretim izni , gıda üretim izin belgesi, gıda üretim izni nasıl alınır ,  gıda üretim izni için gerekli belgeler, gıda üretim izni belgesi, gıda üretim izni yönetmeliği, gıda üretim izin belgeleri, Tarım bakanlığı gıda üretim izni, tarım bakanlığı gıda yönetmeliği,

beslenme ihtiyacı ile ilgili kurumlar nelerdir

Kategoriler

2