güvenlik sertifikası nasıl alınır ankaraYabancıların çalışma izni dilekçe evraklar

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ DİLEKÇE VE EVRAKLAR
a) Çalışma Bakanlığına hitaben yabancıların çalışma izni talep dilekçesi
b) Yabancı personel başvuru formu 4 nüsha
c) Pasaportun Türkçe tercümesi ve konsolosluk veya noter onayı
d) Diploma Türkçe tercümesi ve konsolosluk veya noter onayı
c) Özgeçmiş formu

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ
İŞVEREN DİLEKÇE VE EVRAKLAR
a) Çalışma Bakanlığına hitaben yabancıların çalışma izni dilekçesi
b) İşyerinde çalışan yabancı ve Türk personelleri gösterir SGK Bildirge bodro liste
c) Son yıl Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu Vergi Dairesi veya YMM onaylı
d) Yabancı sermeyeli şirketlerde yabancı hisse yapısını gösterir en son gazete

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ ve Yabancı sermeye şirket kuruluşları Hazine Müsteşarlığı yatırım teşvik belgesi proje işlemleri ve Yabancıların çalışma izni belgesi evrekları işlemlerinde 20 yılı aşkın tecrübe

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

Turizm içki ruhsatı

Turizm içki ruhsatı diye bir belge yoktur ancak Turizm işletme belgeli tesislerde kadehte alkollü içecek servisi yapılabilir

İŞLETMEYE iÇKİ RUHSATI ALIMI VE İŞLETME İZİN BELGESİ VERİLMESİ KOŞULU NEDİR?

Polis veya Jandarma tarafından hazırlanan soruşturma dosyasına, işletmenin sınıfı ve niteliği, bulunduğu binanın fenni, sıhhi ve yangın güvenliği bakımından belediyece, toplum ve çevre sağlığına uygunluğu bakımından çevre sağlık müdürlüğünce yapılan inceleme sonuçlarının eklenmesi ve kolluk amirinin görüş yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulması üzerine, mülki amir tarafından içkili yerin açılmasına ve faaliyette bulunmasına izin verilmesini takiben kollukça işletme izin belgesi düzenlenir.

Turizm Ruhsatı Turizm Belgesi Turizm işletme belgesi anlamı ifade eder ve Turizm sektöründe Lokanta, Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama tesislerinin bünyelerinde veya bağımsız açılacak içkili yer Turizm İşletme Belgesi alımı işletmede müşteri talebine göre içki servisi serbestliğini sağlar Bu tür tesislere Turizm işletme belgesi verilebilmesi için Turizm Bakanlığı yönetmeliklerine göre standartlar aranır.

Ankara Kurumsal Danışmanlık olarak Yabancı sermeyeli şirket kuruluşları yatırım teşvik belgeleri ve turizm işletme belgesi işlemlerinde Ankara İstanbul ve İzmir ofislerimizle 20 yılı aşkın süredir dosya hazırlama ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

OHSAS 18001 BELGESİ OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kurumsal Danışmanlık OHSAS 18001 iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sitemi uygulamalarında sistemin kurulması ve tetkiklere cevap verebilmesi uygulanabilirliği firmaların faaliyet konularına göre uzman danışman kadroları ile çözümler projeler ve sistem kurulumu hizmeti vermektedir
OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışan personelin iş sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.
OHSAS 18001 ş Sağlığı ve Güvenliği
Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörler ve koşulların bütünüdür.
OHSAS 18001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.
OHSAS 18001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olacak biçimde sistematik bir şekilde ele alınarak sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan bir araçtır.
OHSAS 18002:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ,
OHSAS 18001 UYGULAMA REHBERİ TS 18001 İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:
KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.
ZARAR: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG riskleri yönetimin kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.
RİSK DEGERLENDİRMESİ: Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek.
OHSAS 18001İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.
Ülkemizde İSG faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.
Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen,izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.
Genel Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni Uygulayan Kurumlar:
- İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemiş ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirmiş,
- İlgili mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmiş,
- İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik hedefler belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmiş,
- Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlamış,
- Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli hazırlıkları yapmış,
- İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izleyen,
- İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini başlatan,
- İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik çalışmalarını dökümante eden ve sonuçlarını kayıt altına alan kurumlardır.

Kurumsal Danışmanlık ülke genelinde uzman kadroları ve danışman ekibi ile çözümler üretir


 

 

 

 
 

 

 

güvenlik sertifikası nasıl alınır ankara

Kategoriler

2